บริการ

นิติกรณ์

การรับรองสัญญาจ้างงาน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยที่จะเดินทางมาทำงานในประเทศคาซัคสถาน ตาม พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 48 (คนงานหางานด้วยตนเอง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา ได้ก าหนดแนวทางการรับรองสัญญาจ้างงาน ดังนี้

1. นายจ้างหรือลูกจ้างส่งร่างสัญญาจ้างงาน 3 ภาษา (รัสเซีย อังกฤษ และไทย) มายังสถานเอกอัครราชทูต ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องจัดส่งหนังสือจดทะเบียนของบริษัท สำเนาใบอนุญาติในการจ้างแรงงานต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทางของนายจ้างและลูกจ้างซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ประกอบการพิจารณา  

2. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะตรวจร่างสัญญาจ้างงาน โดยพิจารณาสาระสำคัญของ สัญญาฯ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด และมีข้อระบุชัดเจน ดังนี้

(1) ระบุระยะเวลาของสัญญา อาทิ 1 ปี 
(2) ระบุชั่วโมงของเวลาในการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานในประเทศที่แรงงานทำงาน
(3) ระบุวันหยุดที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานในประเทศที่แรงงานทำงาน 
(4) ระบุค่าจ้าง ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานในประเทศที่แรงงานทำงาน 
(5) ระบุค่าล่วงเวลา ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานในประเทศที่แรงงานทำงาน 
(6) ระบุการรับผิดชอบเกี่ยวกับบัตรโดยสารเครื่องบิน ซึ่งนายจ้างต้องรับผิดชอบบัตรโดยสารเครื่องบินขากลับประเทศไทยเป็นอย่างน้อย 
(7) ระบุสวัสดิการ อาหาร และที่พัก 
(8) ระบุค่ารักษาพยาบาล และการประกันสุขภาพให้ลูกจ้าง 
(9) สัญญาจ้างต้องระบุว่า การรับเงินเดือนนั้น นายจ้างจะต้องมีสำเนาหลักฐานการรับเงินเดือนให้ลูกจ้างเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
(10) สัญญาจ้างต้องระบุเงื่อนไขในการยกเลิกสัญญาที่ชัดเจน และเป็นธรรม 
(11) สัญญาจ้างจะต้องจัดทำเป็น 3 ภาษา ได้แก่ 1) ภาษาไทย และ 2) ภาษารัสเซีย และ 3) ภาษาอังกฤษ 
(12) ลงลายเซ็นของนายจ้าง และ ลูกจ้าง (ลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง) พร้อมประทับตรายางบริษัทนายจ้าง และระบุวันที่ลงลายเซ็น

เอกสารในการยื่นขอรับรองสัญญา มีดังนี้

  • สำเนาหนังสือเดินทางของนายจ้าง พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา
  • สำเนาหนังสือเดินทางของลูกจ้าง พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา
  • สำเนาหนังสือการจดทะเบียนบริษัท พร้อมรับรองโดย Notary public
  • สำเนาหนังสือใบอนุญาตในการนำแรงงานต่างชาติมาทำงานออกโดยรัฐบาลคาซัคสถาน
  • ค่าธรรมเนียมนิติกรณ์ 15 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อสัญญา 1 ฉบับ

เอกสารประกอบทุกฉบับต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น หากเป็นภาษาอื่นจะต้องไปแปลเอกสารอย่างเป็นทางการก่อน

3. กรณีสถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบสัญญาจ้างงานแล้ว จะแจ้งให้นายจ้างและลูกจ้างทราบ ระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารเป็นไปตามลำดับก่อนหลัง   

4. เจ้าหน้าที่กงสุลมีอำนาจในการปฏิเสธการรับรองสัญญาจ้างงาน หากพิจารณาแล้วเห็นว่า สาระสำคัญในเอกสารดังกล่าวมีข้อความที่แสดงนัยการเอาเปรียบแรงงานไทย

5. ลูกจ้างและนายจ้างควรเซ็นชื่อกำกับในสัญญาจ้างงานทุกแผ่น

 

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้