ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
  • COVID-19 in MADAGASCAR
    สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวให้การดูแลช่วยเหลือคนไทยในมาดากัสการ์ ในช่วงการแพร่ระบาด COVID -๑๙ ในช่วงการแพร่ระบาด COVID – ๑๙ ซึ่งเกิดขึ้นในมาดากัสการ์และรัฐบาลมาดากัสการ์ มีมาตรการ lock down ประเทศ ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบันจึงส่งผลกระทบต่อชาวมาลากัสซีและคนไทยในมาดากัสการ์ ปัจจุบันมีจำนวนคนไทย ๓๕๐ คน ไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดหรือออกนอกเขตพื้นที่ที่ไม่ได้รับการอนุญาต ในการนี้ นายไกรวัฒ ภมรบุตร รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว ได้ดูแล และให้ความช่วยเหลือคนไทยทุกกลุ่มทั่วประเทศมาดากัสการ์ โดย ได้ขอความอนุเคราะห์จากรัฐบาลมาดากัสการ์อนุมัติให้สามารถเดินทางทางรถยนต์เพื่อช่วยเหลือคนไทยในมาดากัสการ์ โดยเฉพาะการมอบหน้ากากอานามัย เจลล้างมือ ยาและเวชภัณฑ์ หนังสือเดินทาง และประสานงานกับทางการไทยโดยเฉพาะกับผู้อำนวยการกองคุ้มครองฯ และข้าราชการในสังกัด กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ด้านกฎระเบียบของฝ่ายไทยและกับทางการมาดากัสการ์ขออนุมัติจัดเที่ยวบินพิเศษนำวิศวกรและช่างเทคนิคคนไทย จำนวน ๑๓๕ คน ซึ่งปฎิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรขุดเจาะเหมืองแร่โคบอลและนิกเกล ณ บรรษัท Ambatovy เมืองตามาตาฟ ทางภาคตะวันออกของมาดากัสการ์ สังกัดบริษัทศรีราชา คอนสตรักชัน มีกำหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยเครื่องบินเหมาลำเที่ยวพิเศษสายการบินการ์ตาร์ ในวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยบรรษัท Ambatovy ซึ่งเป็นบรรษัทร่วมทุนที่ใหญ่ที่สุดในมาดากัสการ์ ระหว่าง แคนานา เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และมาดากัสการ์ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเช่าเครื่องบินเหมาลำดังกล่าวเดินทางกลับประเทศไทยในครั้งนี้ นอกเหนือจากกรุงอันตานานาริโวซึ่งมีคนไทยประกอบอาชีพเปิดร้านอาหารไทยและค้าขายอัญมณีแล้ว ยังมีกลุ่มพ่อค้าพลอยคนไทยประมาณ ๑๐๐ คน ประกอบอาชีพรับซื้อ พลอยดิบจากชาวพื้นเมืองท้องถิ่น และทำเหมืองพลอย ณ เมืองอิลากากา ซึ่งเป็นเมืองที่มี ความกันดารมากที่สุดในมาดากัสการ์ ในการนี้ ผู้รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางทางรถยนต์ไปกลับ ๑๔๐๐ กิโลเมตร เพื่อดูแลคนไทยในเมืองนี้ ระหว่างวันที่ ๑๖ -๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พร้อมกับดำเนินโครงการมอบยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ โรงพยาบาลไทย – มาดา ซึ่งสมาคมผู้ค้าอัญมณีชาวไทยในมาดากัสการ์ร่วมกันออกทุนทรัพย์ร่วมกับทางการท้องถิ่นมาดากัสการ์ในการจัดตั้งโรงพยาบาลประจำเมืองอิลากากาแห่งนี้ ทั้งนี้ ยาและเวชภัณฑ์ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ สนับสนุนการมอบเป็นประจำทุกปีจักเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคภัยต่อคนไทยในเมือง อิลากากาและชาวพื้นเมืองท้องถิ่น ในช่วงต้นของการแพร่ระบาด COVID – ๑๙ กลุ่มพ่อค้าพลอยในเมืองอิลากากาไม่ได้แสดงความประสงค์ที่จะเดินทางกลับไทย แต่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดยืดเยื้อหลายเดือนและทางการมาดากัสการ์ยังคงมาตราการปิดน่านฟ้าต่อไป กลุ่มพ่อค้าพลอยจำนวนหนึ่งจึงเริ่มแสดงความประสงค์ที่จะเดินทางกลับไทย เกี่ยวกับเรื่องนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอให้ผู้ประสงค์เดินทางกลับไทยลงทะเบียนไว้กับ สกญ. และ ผู้รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ ได้เจรจา กับกลุ่มพ่อค้าพลอยชาวศรีลังกาในเมืองอิลากากา เพื่อหาลู่ทางเช่าเหมาลำเครื่องบินกลับมายังศรีลังกา และไทยต่อไป ซึ่งน่าจะเป็นเที่ยวบินอพยพครั้งที่ ๒ หลังจากเที่ยวบินอพยพคนไทย ๑๓๕ คน ซึ่งปฎิบัติงานอยู่ที่บรรษัท Ambatovy สิ้นสุดลง --------------------------- สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓