ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • DONATION FOR THE ORPHANAGE CENTER OF NATIONAL POLICE IN AMBATOLAMPY - MADAGASCAR
  สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวร่วมกับสมาคมไทยในมาดากัสการ์มอบข้าวสาร และสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต ให้แก่ศูนย์พิทักษ์เด็กกำพร้าสังกัดกรมตำรวจมาดากัสการ์ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายไกรวัฒ ภมรบุตร รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว ได้ร่วมกับสมาคมไทย – มาดา มอบข้าวสารจำนวน 750 กิโลกรัม และสิ่งจำเป็นอื่นๆ อาทิ อาหารแห้ง อุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่อธิบดีกรมตำรวจมาดากัสการ์ (Andrianomenjanahary Josoa Jacques Lalao) ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลศูนย์พิทักษ์เด็กกำพร้า Ambatolampy ศูนย์พิทักษ์เด็กกำพร้า Ambatolampy ดูแลเด็กกำพร้าซึ่งเป็นบุตรของตำรวจมาดากัสการ์ที่เสียชีวิตในขณะปฎิบัติราชการ ในศูนย์พิทักษ์เด็กกำพร้าแห่งนี้ มี เด็กกำพร้าซึ่งอยู่ในวัยเรียน ประมาณ 100 คน ซึ่งก็คือเยาวชนรุ่นใหม่ของมาดากัสการ์ อธิบดีกรมตำรวจมาดากัสการ์ได้กล่าวซาบซึ้งถึงไมตรีจิตของสถานกงสุลใหญ่และสมาคมไทยในมาดากัสการ์ในครั้งนี้ นอกจากนั้น อธิบดีกรมตำรวจได้นำคณะรักษาราชการแทนกงสุลใหญ่เยี่ยมชมพื้นที่ในศูนย์พิทักษ์เด็กกำพร้าฯ ซึ่งมีการบริหารจัดการเป็นอย่างดี มีความร่มรื่น ภายในพื้นที่ 11 เฮคตาร์ ซึ่งเด็กกำพร้าเหล่านี้ได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ เพาะพันธ์ปลา และขุดบ่อน้ำในพื้นที่เพื่อบริโภคน้ำกินน้ำใช้ ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวน่าจะมีความเหมาะสมในการดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามดำริ ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่จักนำเสนอกระทรวงฯ พิจารณาดำเนินความร่วมมือดังกล่าวในเขต Ambatolampy ของมาดากัสการ์ ต่อไป อีกทั้ง พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงอันตานานาริโวนัก มีระยะห่างจากเมืองหลวงประมาณ 67 กิโลเมตร ------------------ สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว ๕ กันยายน ๒๕๖๑
 • CELEBRATION OF 66th BIRTHDAY OF HIS MAJESTY THE KING RAMA X OF THE KINGDOM OF THAILAND
  สถานกงสุลใหญ่ไทยในมาดากัสการ์จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และ สนับสนุนการมอบข้าวสารแก่ผู้พิการ คนอนาถา และผู้ด้อยโอกาสในมาดากัสการ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายไกรวัฒ ภมรบุตร รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดงานถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ ในกรุงอันตานานาริโว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้สถิตอยู่ในจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่าในมาดากัสการ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกถึงความเป็น คนไทยให้มีความยึดมั่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และถือเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่ คนไทยในมาดากัสการ์อีกด้วย โดยเริ่มจากผู้รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ ได้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประชากรมาดากัสการ์และคณะฝ่ายมาดากัสการ์ คณะคนไทยในมาดากัสการ์พร้อมครอบครัวและคู่สมรส ชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยความจงรักภักดี ในโอกาสมหามงคลนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบข้าวสารจำนวน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม หรือ ๕ ตัน ให้แก่กระทรวงประชากร การพิทักษ์สังคมและส่งเสริมสิทธิสตรีของมาดากัสการ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ผู้พิการ คนอนาถา และผู้ด้อยโอกาสในมาดากัสการ์และถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประชากรมาดากัสการ์ (นาง Naharimamy Lucien Irma) เป็นผู้รับมอบข้าวสารดังกล่าวจากผู้รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ โดยมีคณะผู้แทนระดับสูงของมาดากัสการ์และชุมชนไทยในมาดากัสการ์เป็นสักขีพยาน นอกจากนั้น ผู้รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ยังได้มอบเงินสนับสนุน สมาคมไทย –มาดา จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนของสมาคมฯ ในการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทน สังคมมาดากัสการ์ต่อไป ในงานนี้ มีคนไทยและครอบครัวในกรุงอันตานานาริโวมาร่วมงานประมาณ ๔๐ คน ทุกคนมีความซาบซึ้งต่อพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย และ มีความรู้สึกอบอุ่นและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยภายใต้พระบารมีปกเกล้าของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสนี้ ผู้รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งให้คนไทยที่มาร่วมงานทราบว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ มีโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือ และการสนับสนุนจากชุมชนไทย เพื่อประโยชน์สำหรับชุมชนไทยในมาดากัสการ์ อาทิ โครงการมอบยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ โรงพยาบาลไทย – มาดา อย่างต่อเนื่องทุกปีในเมือง Ilakaka ซึ่งเป็นเมืองที่มีนักธุรกิจรับซื้อพลอยชาวไทยพำนักอยู่เป็นจำนวนมาก การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสาเพื่อตอบแทนสังคมมาดากัสการ์ รวมทั้งหารือเตรียมการการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ด้วย ซึ่งคนไทยทุกกลุ่มในมาดากัสการ์ ตอบรับที่จะให้ความร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นอย่างดี และต้องการให้มีการจัดงานในลักษณะ เช่นนี้อีก เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนไทยร่วมงานอันเป็นมหามงคลและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนับว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยชาวไทยที่มาร่วมงานได้มีส่วนร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการจัดกิจกรรมอย่างแข็งขัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของชุมชนชาวไทย นอกจากนั้น กิจกรรมนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามนโยบายการเสริมสร้างชุมชนไทยเข้มแข็ง การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามของไทย ส่งเสริมให้คนไทยมีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีในสายตาชาวต่างชาติ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยด้วย --------------------------- สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • LONG LIVE HIS MAJESTY THE KING
  “ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว และ ครอบครัว ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ขอได้โปรดอภิบาลบำรุง และปกปักรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เปี่ยมด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมปวงชนชาวไทยตลอดไปชั่วกาลนาน พระพุทธเจ้าข้าขอรับ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายไกรวัฒ ภมรบุตร รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว”
 • Internatioal Tourism Fair Madagascar
  สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวเข้าร่วมจัดงาน International Tourism Fair Madagascar ร่วมกับคณะผู้แทนทางการทูตกลุ่มประเทศเอเซียและมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว เข้าร่วมจัดงาน International Tourism Fair Madagascar เพื่อแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง ไทย – มาดากัสการ์และหาลู่ทางทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทยในมาดากัสการ์ กระทรวงการท่องเที่ยวมาดากัสการ์ริเริ่มการจัดงานในลักษณะดังกล่าวเพื่อขยายความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกลุ่มประเทศเอเซีย ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในภูมิภาคยุโรป และประเทศในมหาสมุทรอินเดียติดต่อกันเป็นปีที่ ๗ ร่วมกับคณะผู้แทนทางการทูตกลุ่มประเทศเอเซีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้และมหาสมุทรอินเดีย ได้แก่ Comoros, Madagascar, Maurice, Mayotte, La Réunion และ Seychelles สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมการจัดงานโดยนำหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นเรื่องหลักในการจัดงาน เผยแพร่วิดีทัศน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย Seven Wonders และ The Living Heritage ภาคภาษาฝรั่งเศสซึ่งแสดงถึงความละเมียดละไมในการสรรสร้างผลงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนไทยในมาดากัสการ์ประกอบอาหารไทยและเครื่องดื่มแบบไทยหลากหลายชนิด อาทิ แกงเขียวหวานไก่ ปลาสามรส ผัดกระเพราหมูและลูกชิ้นปลา ชาเย็น ชาดำเย็น ฯลฯ เพื่อให้ชาวต่างชาติซึ่งเข้าร่วมงานประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน ตลอดการจัดงาน ได้ลิ้มรสชาดอาหารไทยและรู้จักประเทศไทยในฐานะประเทศซึ่งมีสถาบันพระมหากษัตริย์ ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามมาหลายศตวรรษ ทั้งนี้ นายไกรวัฒ ภมรบุตร รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวได้ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวมาดากัสการ์ (นาย Roland Ratsiraka) และคณะ ณ บูธประเทศไทย ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวมาดากัสการ์ ได้ลิ้มรสและชื่นชอบอาหารไทยเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้น สถานกงสุลใหญ่ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยซึ่งทำธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภค ในมาดากัสการ์ เข้าร่วมงานในการหาลู่ทางขยายเครือข่ายทางธุรกิจเผยแพร่สินค้าอาหารโอทอปจากประเทศไทย อาทิ นมอัดเม็ด มะม่วง มังคุด กล้วยอบแห้ง ขนมขบเขี้ยวซึ่งทำจากข้าวและข้าวโพด โดยแสดง/อธิบายถึงนวัตกรรมการผลิตสินค้าอาหารดังกล่าวและการบรรจุหีบห่ออย่างทันสมัย ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้ผู้เข้าร่วมงานทราบและสนใจขั้นตอนการผลิตมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการจับคู่ทางธุรกิจและสั่งสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารโอทอปจากประเทศไทยเพื่อมาวางจำหน่ายในร้านค้าชั้นนำของมาดากัสการ์และกลุ่มประเทศในมหาสมุทรอินเดียด้วย ---------------- สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑