ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
  • A courtesy call to the Prime Minister of the Republic of Madagascar
    กงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐมาดากัสการ์เนื่องใน โอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือข้อราชการเรื่องความสัมพันธ์ทวิภาคี ไทย – มาดากัสการ์ เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2558 นายชาญชัย เจียมบุญศรี กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Général de brigade aérienne Jean Ravelonarivo นายกรัฐมนตรีมาดากัสการ์ ณ ทำเนียบนายกรัฐมนตรีเพื่อแสดง ความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมกันนี้ได้หารือข้อราชการเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความ ร่วมมือทวิภาคี ไทย – มาดากัสการ์โดยมี นายไกรวัฒ ภมรบุตร รองกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมการสนทนาด้วย กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นรม.เข้ารับตำแหน่งและได้มอบของขวัญเป็น ภาพติดผนังทำจากผ้าไหมปักรูปช้างไทยเป็นลวดลาย 12 นักษัตร ขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งเมตรพร้อมด้วย กรอบไม้อย่างดีที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และสมุด Executive Diary ประจำปี ค.ศ. 2015 หนึ่งเล่ม ในการนี้ นายกฯ มาดากัสการ์ได้กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ทวิภาคี ไทย-มาดากัสการ์ว่า ประเทศทั้งสองได้ สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ในปี ค.ศ.1990 โดยตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเป็นไปด้วยความราบรื่นตลอดมา โดยไม่มีปัญหาระหว่างกันแต่อย่างใด ดังนั้น สิ่งที่ไทยและมาดากัสการ์ควรจะดำเนินการร่วมกันต่อไปก็คือ การส่งเสริมและเพิ่มพูนผลประโยชน์ใน ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในแบบ gagnant- gagnant หรือ win – win ของทั้งสองฝ่ายต่อไป กงสุลใหญ่ฯ แสดงความเห็นพ้องกับนายกฯ พร้อมทั้งแจ้งว่า ตนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจ ต่างๆ ของไทยในมาดากัสการ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ ทั้งได้แจ้งด้วยว่า คณะ focus group ของอธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ และรอง ผอ.สพร.จากกระทรวงต่างประเทศไทยได้เดินทางไปเยือนมาดากัสการ์ ระหว่างวันที่ 28 – 30 ม.ค. 58 โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้นำคณะฯ เข้าพบปะและหารือข้อราชการกับ รมว.กต.และ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรณีของมาดากัสการ์ ในวันที่ 29 ม.ค .58 เกี่ยวกับการหาลู่ทางส่งเสริมและขยายความร่วมมือระหว่างไทย-มาดากัสการ์ ซึ่งในโอกาสดังกล่าวหัวหน้าคณะของกระทรวงฯ ได้แจ้งให้ รมว.กต.มาดากัสการ์ทราบว่า ไทยจะดำเนินการยกระดับสถานะทางการทูตของสถานกงสุลใหญ่ฯ ขึ้นเป็น สถานเอกอัครราชทูตไทยต่อไป นายกฯ รับทราบเรื่องนโยบายการปรับเปลี่ยนสถานะของสถานกงสุลใหญ่เป็นสถานเอกอัคร ราชทูตด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง พร้อมกับแจ้งให้กงสุลใหญ่ฯ ทราบว่ามาดากัสการ์มีนโยบายให้ความสำคัญ กับไทยในฐานะมิตรประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะการพิจารณาของฝ่ายมาดากัสการ์ในการให้การสนับสนุน ไทยในเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ได้ตอบว่า ไทยได้ตระหนักและซาบซึ้งถึงไมตรีจิตของมาดากัสการ์ มาโดยตลอด พร้อมทั้งได้ถือโอกาสกล่าวขอบคุณท่านนายกฯ ล่วงหน้าถึงเรื่องที่ได้ทราบข่าวจากคณะผู้แทน ถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์กว่า มาดากัสการ์จะให้การสนับสนุนไทยในการสมัครรับเลือก เลือกตั้งเป็นสมาชิก UNSC ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2016 นอกจากนั้น กงสุลใหญ่ฯได้แจ้งให้ทราบ ว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ มีความกังวลถึงภยันตรายร้ายแรงจากพายุไซโคลน Chedza ซึ่งมาดากัสการ์กำลังประสบ อยู่เป็นอย่างมาก ในการนี้ จึงได้แจ้งให้รัฐบาลไทยทราบเพื่อให้ความช่วยเหลือมาดากัสการ์ต่อไปและขณะนี้ กำลังรอติดตามผลการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวจากกระทรวงฯ และจะแจ้งผลให้มาดากัสการ์ ทราบต่อไป
  • Promotion of Muay Thai in Madagascar
    ความร่วมมือในการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยในมาดากัสการ์ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 58 นายชาญชัย เจียมบุญศรี กงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว และนายไกรวัฒ ภมรบุตร รองกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปยังสมาคมมวยไทยในมาดากัสการ์(Fédération Malagasy de Muay Thai et Disciplines Assimilées Amateurs-FMMDAA) เพื่อมอบทุนสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยในมาดากัสการ์ อาทิ มงคลสวมศรีษะ กางเกงนักมวยซึ่งเขียนข้อความ “มวยไทย” ฯลฯ เพื่อเป็นการดำเนินนโยบายการสร้างความสัมพันธ์ในระดับ people – to – people contact และส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยในมาดากัสการ์ ผู้บริหารสมาคมและนักมวยไทยซึ่งเป็นชาวมาลากัสซีได้แจ้งกับ กสญ. ว่า ปัจจุบันความร่วมมือกับฝ่ายไทยซึ่งสมาคมมวยไทยในมาดากัสการ์ต้องการเป็นอันดับแรกคือประสงค์ที่จะมีผู้เชี่ยวชาญมวยไทยซึ่งเป็นคนไทยมาทำการฝึกสอนและถ่ายทอดเทคนิคมวยไทยที่ถูกต้องให้แก่นักมวยของสมาคมฯ จำนวน 150 คน เป็นระยะๆ ซึ่งคณะนักมวยไทยในมาดากัสการ์พร้อมที่จะเรียนรู้ตั้งแต่พิธีไหว้ครูแบบไทยรวมถึงเทคนิคการฝึกฝนศิลปะมวยไทยอย่างครบขั้นตอน ในการนี้ กสญ. ได้แจ้งแก่คณะว่า สกญ. พร้อมจะให้ความร่วมมือและการสนับสนุนแก่สมาคมฯ ในการส่งเสริมศิลปะมวยไทยให้แพร่หลายในมาดากัสการ์ต่อไป
  • Call to the Malagasy Minister of Foreign Affairs
    กงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวเข้าเยี่ยมคารวะ รมว. กต. มาดากัสการ์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 และหารือข้อราชการเกี่ยวกับ คสพ. ทวิภาคี ไทย – มาดากัสการ์ เมื่อวันที่ 7 ม.ค.58 นายชาญชัย เจียมบุญศรี กงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวได้เข้าเยี่ยม คารวะ รมว.กต.มาดากัสการ์ (น.ส.RAZAFITRIMO Lala Arisoa) ณ กต. มาดากัสการ์เนื่องในโอกาส ขึ้นปีใหม่ 2558 พร้อมกันนี้ได้ถือโอกาสนี้หารือข้อราชการเกี่ยวกับ คสพ. ทวิภาคี ไทย – มาดากัสการ์ โดยมี นายไกรวัฒ ภมรบุตร รองกงสุลใหญ่ เข้าร่วมการสนทนาอยู่ด้วย กสญ. ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ 2558 รมว. กต. มาดากัสการ์ และได้มอบของขวัญเป็นภาพติดผนังทำจากผ้าไหมปักรูปช้างไทยลวดลาย 12 นักษัตรพร้อมกรอบไม้อย่างดีเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรมไทยในโอกาสนี้ด้วย และ ในการนี้ กสญ.ได้แจ้งให้ทราบว่า ตนมีความประสงค์ที่จะสานต่อและเริ่มต้นโครงการใหม่ๆ เกี่ยวกับความร่วมมือไทย–มาดากัสการ์ให้ครอบคลุมทุกมิติอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะโครงการให้ความความร่วมมือและช่วยเหลือแก่มาดากัสการ์ ซึ่ง สกญ.ได้ดำเนินการตลอดปี 2557 ที่ผ่านมา อาทิ การให้ทุนการฝึกอบรมแก่ชาวมาลากาซีใน ปทท. การมอบรถมอเตอร์ไซด์ให้แก่ตำรวจ (Gendarmerie) ประจำเมือง Ilakaka เพื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการคุ้มครองดูแล ปชช.ในพื้นที่ รวมทั้งพ่อค้านักธุรกิจรับซื้อพลอยชาวไทยซึ่งพำนักอยู่ในเมืองดังกล่าวเป็นจำนวนมากด้วย โครงการมอบยาและเวชภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาลไทย – มาดาในเมือง Ilakaka ซึ่งเป็นโครงการที่ สกญ.ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งการจัดโครงการครัวไทยสู่โลกในมาดากัสการ์ซึ่งคณะบุคคลระดับสูงในมาดากัสการ์ทั้งชาวมาลากัสซี คณะทูตานุทูต ชาวต่างชาติ รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนงของมาดากัสการ์ให้ความสนใจและตอบรับเข้าร่วมงานอย่างดีมากและการจัดโครงการครัวไทยสู่โลกประจำปีนี้ สกญ.มีกำหนดการจัดงานในเดือนมิถุนายน 2558 ซึ่งกสญ.ได้ทาบทาม รมว.กต.มาดากัสการ์เป็นผู้อุปถัมภ์การจัดงานและ รมว.กต.ได้ให้เกียรติตอบรับคำเชิญดังกล่าวแล้ว รมว.กต.กล่าวขอบคุณสำหรับไมตรีจิตในการที่ กสญ.เข้าอวยพรในโอกาสขึ้นปีใหม่พร้อมกับได้ แสดงความชื่นชมว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทย – มาดากัสการ์ ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นมาโดยตลอด มีความร่วมมือทั้งในระดับท้องถิ่นในประเทศและในเวทีระหว่างประเทศในฐานะมิตรประเทศตลอดมา มาดากัสการ์ถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศแม่แบบที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและด้านการต่างประเทศเป็นอย่างดียิ่งซึ่งมาดากัสการ์มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ด้านต่างๆ ของไทยเพื่อพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศไทยพัฒนาจนประสบผลสำเร็จอย่างมีนัยสำคัญ อาทิ การท่องเที่ยว การประมง ปศุสัตว์ การพัฒนา SME เป็นต้น กสญ.ได้แจ้งให้ รมว.กต.ทราบว่า ในปี 2558 นี้ สกญ. มีนโยบายที่จะดำเนินกิจกรรมในเชิงรุก กับมาดากัสการ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยจะเริ่มต้นโครงการตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปีซึ่ง รมว. กต. กล่าวตอบว่า มาดากัสการ์รับทราบและชื่นชมประเทศไทยในความสามารถด้านพิธีการทูตและการบริหารจัดการการต้อนรับผู้นำจากประเทศต่างๆ ในคราวเดียวกันได้อย่างราบรื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเสมอมา ในการนี้ตนเห็นว่าเพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับมาดากัสการ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มปท. ผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในเดือน พ.ย. 2559 ตนจึงประสงค์ที่จะขอความร่วมมือจากฝ่ายไทยในการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญดังกล่าวโดยการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีการทูตและด้านการต่างประเทศมาจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้แก่ ขรก. กต. มาดากัสการ์ และ จนท.ที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของไทยในมาดากัสการ์นั้น ตนยินดีและเห็นควรให้ใช้ กต.มาดากัสการ์เป็นสถานที่จัดการฝึกอบรม