ข่าวเด่น : ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ข่าวและกิจกรรม

ข่าวเด่น : ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป