ข่าวเด่น :  เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้รับคำเชิญจากนาย Mevlüt Çavuşoğlu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตุรกี ให้เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นต่อความริเริ่ม “Asia Anew”   ข่าวและกิจกรรม

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้รับคำเชิญจากนาย Mevlüt Çavuşoğlu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตุรกี ให้เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นต่อความริเริ่ม “Asia Anew”

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้รับคำเชิญจากนาย Mevlüt Çavuşoğlu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตุรกี ให้เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นต่อความริเริ่ม “Asia Anew” ร่วมกับคณะทูตจากประเทศในเอเชียในกรุงอังการา

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ได้แสดงความยินดีต่อความริเริ่ม Asia Anew และได้ให้ข้อคิดเห็นต่อการส่งเสริมบทบาทของตุรกีในฐานะคู่เจรจาเฉพาะสาขา (Sectoral Dialogue Partner) ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations- ASEAN และบทบาทการเป็นประธานกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue: ACD) ของตุรกีวาระปี 2562 – 2563 ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือ
ที่ประเทศไทยริเริ่มและเป็นกรอบความร่วมมือเดียวในเอเชียที่มีลักษณะ pan-Asian โดยมีสมาชิก 34 ประเทศ จากทั้ง 5 อนุภูมิภาค

นาย Mevlüt Çavuşoğlu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตุรกี ได้ประกาศความริเริ่ม Asia Anew เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ในระหว่าง การประชุมเอกอัครราชทูตตุรกีทั่วโลกครั้งที่ 11