สอท. | ติดต่อ

ทำเนียบข้าราชการ

ข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน

 

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม                                                  นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์

 

อัครราชทูตที่ปรึกษา                                                                         นายชวดล นิปธานนนท์ 

 

เลขานุการเอก                                                                                  นางสาววัฒนี นิยมญาติ

 

เลขานุการโท                                                                                    นายธิติ จาละ 

 

เลขานุการโท                                                                                    นางรัชนี เต๋งเจริญสุข