ประกาศ : เงื่อนไขการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเดินทางกลับไทย ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ : เงื่อนไขการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเดินทางกลับไทย

เงื่อนไขการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเดินทางกลับไทย

1. สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://dcaregistration.mfa.go.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

2. ไม่จำเป็นต้องส่งไฟล์ใบรับรองแพทย์ Fit-to Fly เมื่อลงทะเบียนออนไลน์กับสถานเอกอัครราชทูตฯ แต่ยังต้องแสดงใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly และหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้แก่สายการบินเมื่อ Check-in ที่สนามบิน

3. ใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly ต้องมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงเมื่อ Check-in ที่สนามบิน