บริการ

Online Application for Visa on Arrival (VoA)

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิขอ Visa on Arrival สามารถยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วยระบบออนไลน์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง เฉพาะผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสามารถลงทะเบีนออนไลน์ได้ทาง www.immigration.go.th ในหัวข้อ Online Application for Visa on Arrival