บริการ

การทำบัตรประชาชนไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบีให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้มีสัญชาติไทย โดยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนใบเดิมติดตัวมาด้วย และสามารถรับบัตรประชาชนใบใหม่ได้ทันทีหลังเสร็จสิ้นขั้นตอน ซึ่งปกติใช้เวลาประมาณ 30 นาที 

ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถทำบัตรประชาชนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ นั้น จะต้องเคยมีบัตรประจำตัวประชาชนจากที่ประเทศไทยก่อน จึงจะสามารถทำบัตรใหม่กับที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้