บริการ

งานทะเบียนราษฎร์

งานทะเบียนราษฎร์


แจ้งเกิด

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอแจ้งเกิด

1. สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา - มารดา
2. ทะเบียนสมรสของบิดา - มารดา
3. สูติบัตรของทางการยูเออี

ค่าธรรมเนียม

- ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม- แจ้งตาย

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอแจ้งตาย

1. หนังสือเดินทางของผู้ตาย
2. ใบมรณบัตรของทางการยูเออี
3. หนังสือเดินทางของผู้แจ้ง

ค่าธรรมเนียม

- ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรส

ชาย

1. หนังสือเดินทาง
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. ทะเบียนบ้าน
4. หนังสือรับรองความเป็นโสดจากภูมิลำเนาที่ตนเองมีถิ่นที่อยู่
5. ใบทะเบียนหย่า (กรณีเคยหย่ามาก่อน)
6. หากจดทะเบียนสมรสกับคนต่างชาติ ต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพของคู่สมรส
(หนังสือรับรองความเป็นโสดรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ)

หญิง

1. หนังสือเดินทาง
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. ทะเบียนบ้าน
4. หนังสือรับรองความเป็นโสดจากภูมิลำเนาที่ตนเองมีถิ่นที่อยู่
5. ใบทะเบียนหย่า (กรณีเคยหย่ามาก่อน)
6. หากจดทะเบียนสมรสกับคนต่างชาติ ต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพของคู่สมรส
(หนังสือรับรองความเป็นโสดรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ)

7. ใบรับรองแพทย์ในกรณีจดทะเบียนก่อนครบ 310 วัน หลังจากจดทะเบียนหย่า

ค่าธรรมเนียม

- ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม- จดทะเบียนหย่า

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนหย่า

ชาย

1. ใบทะเบียนสมรส
2. หนังสือเดินทาง
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. ทะเบียนบ้าน

หญิง

1. ใบทะเบียนสมรส
2. หนังสือเดินทาง
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. ทะเบียนบ้าน

ค่าธรรมเนียม

- ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

 

เอกสารประกอบการมารับรองเอกสาร

1. เจ้าของเอกสารมารับรองเอกสารด้วยตนเอง

- คนไทยใช้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง คนต่างชาติใช้สำเนาหนังสือเดินทางต่างประเทศ


2. ในกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของเอกสาร

- จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของเอกสาร พร้อมสำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ
และผู้รับมอบอำนาจ

* เอกสารที่จะรับรองจะต้องมีต้นฉบับมาแสดงด้วยเสมอ


การรับรองเอกสารภาษาไทยที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในประเทศที่พำนักอยู่

- ให้สำนักงานรับแปล แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอาหรับให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรอง แล้วนำไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศของประเทศนั้นๆ


การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยราชการในประเทศไทยไปใช้ในประเทศมุสลิม

1. ต้องนำเอกสารภาษาไทยไปแปลเป็นภาษาอาหรับและรับรองที่สำนักจุฬาราชมนตรี ตั้งอยู่ที่ 24 หมู่ 12 ถนนมิตรไมตรี
แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โทร. 988-1656

2. นำเอกสารที่สำนักจุฬาราชมนตรีรับรองแล้วไปทำการรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ

3. นำเอกสารไปทำการรับรองที่สถานทูตไทยในประเทศก่อนที่จะนำไปใช้

4. ทั้งนี้ ในบางกรณี อาจจำต้องนำไปให้กระทรวงการต่างประเทศนั้นๆ รับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตก่อน จึงจะใช้เป็นหลักฐานยื่นต่อหน่วยงานต่างๆ ของประเทศนั้นได้้

* หากเป็นเอกสารที่จะใช้ในศาลต้องนำเอกสารนั้นไปรับรองที่กระทรวงยุติธรรมอีกครั้งหนึ่งถึงจะใช้ได้ตามกฏหมาย


การรับรองสำเนาถูกต้อง

- นำต้นฉบับของเอกสารภาษาไทยไปแสดงที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุด เพื่อรับรอง


หนังสือมอบอำนาจ

ผู้มอบอำนาจต้องมาลงนามต่อหน้าที่เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมเอกสารประกอบ คือ

- สำเนาบัตรประชาชน
- หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นคนต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง)


การแปลเอกสาร

ท่านสามารถแปลเอกสารที่บริษัทแปลใด ๆ ก็ได้ หรือถ้าสามารถแปลได้เองอย่างถูกต้อง ก็ใช้ได้
โดยปกติผู้แปลเป็นผู้รับรองคำแปลถูกต้อง